۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

اعوا قب که بعد از خروج امریکایها در افغانستان به میان میاید

ازکریم پوپل 
نویسنده سایدویکی پیدیا

اعوا قب که بعد از خروج امریکایها در افغانستان به میان میاید
پس از 11 سپتمبر 2001 حکومت امریکا تصمیم گرفت تا جلو تروریزم را  که در کشور های اسیا بنا نهاده شده بود بگیرد.بنا براین با فیصله یکتعداد از متحدین خود حمله بر عراق و افغانستان را سازمان داد و عمل کرد.پس از سقوط طالبان  دموکراسی در کشور حکمفرما گردید و حامد کرزی به صفت رئس جمهور افغانستا ن تعین گردید. پس از امدن قوتهای خارجی سیل از کمکهای کشورهای متحد به افغانستان ریخت.           .چون ملت سالهای گرسنگی را سپری نموده بودند.نتوا نستن از کمکها به  نسبت عدم  اگاهی از دولت داری و کادرهای علمی  طور که باید استفاده درست مینمودند  نتوانستن استفاده نمایند.
کشور در حالیکه هزاران جنایتکار مسلح را در خود داشت دموکراسی را اعلام نمود.این جنایتکاران که جایگاه انها محبس بود از شرایط استفاده کرده تاثیرات نا گواررا در وضع کشور وارد نمودند.انها بعضا در قدرت دولتی هم شامل شدند. قوتهای خارجی که  از دولت افغانستان توقع میبرد تا  دولت افغانستان در هر عرصه دوشادوش با اانها همکاری نمایند متاسفانه بلاثر  نا رضایتی حامد کرزی جواب  مثبت کامل نیا فتند
.در مجموع قوتهای خارجی موارد ذیل را سر عنوان قرار داده بودند.
                     
1.مبازه علیه تروریزم  ، جنگ و یا تحت کنترول اوردن دولت ایران،افغانستان و پاکستان،
                                                                                                                                                                         
2. مبارزه علیه قاجاق مواد مخدر                                                                                                                      
3.تشکیل دولت و تامین امنیت ، تحت کنترول اوردن تمامی خاک ، پروگرام خلح سلاح گروپهای غیر مسول                       
4.همکاری 100 فیصد دولت افغانستان با نیروهای ائتلاف 
 پس از واقعه 11 سپتمبر دولت جورج بوش خواست تا  دولت یا گروپیاه قوی تروریستی که در اسیا  نشو و نمو نموده اند از میان برداشته شوند.که در سرخط ان  القا عده ،حماس ،دولت سدام حسین،دولت سوریه، دولت ایران ،طالبان افغانی و پاکستانی و گروپ ابو سیاف در فلیپین وغیره بود. بدین منظور افراد خیلی مهم از دولت امریکا و سائردولتها متحداٌ هر بخش را بردوش گرفتن که کولین پاور در مسایل شرقمیانه ،کاندولیزا رایس ، دونالد رامس فیلد و خلیل زاد بخش عراق افغانستان و ایران را بدوش گرفتن .دولت مشرف بر امریکایها وعده دادند که استخبارات ما توانست تا دیوار  اویغورستان ،قزاقستان برسد.برای ما ازبین بردن طالبان پاکستانی افغانی کار مشکل نبوده و هم وعده داد که پاکستان در مدت کوتاه گروپهای در بلوجستان تربیه نموده تا از اقلیت سنی مذهب در ایران که کورد و بلوچ اند استفاده نموده  تا  بتاونند تغیرات در وضع
ایران اورده وزمینه حمله امریکا را بر ایران مساعد کنند. بدین منظور دولت امریکا 5 ملیارد دالر را به پاکستان تخصیص داد. ایرانیها که گلبدین را داشت توانست قضیه  را بلعکس بالای پاکستان و افغانستان اورد نمایند و هم با القاعده، بنیاد گرای پاکستان وسایر گروپها متحد گردیده بلوجستان را که ای سی ای محل مناسب برای فعالیتهای تروریستی علیه ایران استفاده مینمودن ایرانیها مرکز فهالیت علیه امریکا ،پاکستان و افغانستان قرار دادند.                      
  .دولت امریکا میخواست با همکاری دولت پاکستان تجمع ترورستان را از محطه بلوجستان پاکستان بطرف ایران کشانیده و امریکا به این بهانه مجاز قانونی دریافت نموده بر ایران حمله نمایند. پاکستانیها بر خلاف توقع پاکستانیها به دو گروپ تقسیم گردیدند. متحد با امریکا و مخالف با امریکا. ولی در پا کستان  معمول است که دولت رهبران  مخالفین را از خود دورنگه نمیدارند.مولانا فضل الرحمان ,مولانا سیف الرحمان ، مولانا سمیع والحق وغیره رهبران   مخالفین دولت در پارالمان شامل و از شهر خود دور نمیروند.و هم بعضی مسائل را یکجا با دولت در میان میگزارند.به همین لحاظ کنترول همیشه بدست  سازمان استخبارات و اردو است .در مجموع 13 تنظیم و حزب مخالف دولت موجوده پاکستان است. که همه انها در گروپ القاعده شامل گردیده اند. 
ایرانها پس ار ورود امریکا در منطقه  از عربها ,افغانها ,پاکستانیها که نا راض از جنگ عراق و افغانستان بودند استفاده کرد.   
.این کوششها ایران توسط مهره سیاه سیاسی افغان ینعی گلبدین حکمتیار تطبیق پذیرفت.گلبدین در سال 1996 پس از حمله طالبان بر کابل به ایران پناهنده شد. در سال 1997 نواز شریف که علاقمندی به طالب نشان نداد .طالبان با همکاری گلبدین هکمتیار با ایران تماس حاصل نمود.ایرانها موقع را مناسب دیده همکاری مالی خود را با طالبان وعده داد. و هم مسیر طالبان بر علیه امریکا ساختن .همین بود متحدین طالبان در پاکستان فعالیتهای خویشرا بر علیه امریکا اغاز نمودندن.امریکا مجبور شد تا سفارت خویش را در پاکستان مسدود نماید. امریکا توانست توسط جنرال مشرف کنترول را دو باره بدست بیاورد.ایرانها بمنضور شیعه سازی کشور های اسیا میانه که سنن ساده مذهبی داشتند از طالبان و گروپهای پاکستانی  استفاده خوب نموده جنگ را تا قرغزستان کشانید .  جنگ فعلی افغا نستان توسط عربها ,افغانها,پاکستانیها, سائرملیتها با رهبری دولت ایران جریان دا رددر سال 1998 قزاقستان بلاثر    اسرار  دولت روسیه بمنظورجلوگیری از تروریزم  پائتخت خود را ار الماتا به استانه  که نسبتا جمعت روسی زیاد دارد انتقال داد..  در زمان جورج بوش حکومت امریکا به افغانستان از اخرین همکاری خود دریغ ننمود.این کمکها را که کشور ها با عرق    ریزی پیدا نموده بودند به افغانستان بمنظور عمران وابادی دادند  .چون ملت سالهای گرسنگی را سپری نموده بودند.به  نسبت عدم  اگاهی از دولت وحکومت داری و عدم موجودیت کادرهای علمی  استفاده درست نمایند.دولت جوان  افغانستان نتوانست در مدت 8 سال   جلو بی امنیتی, قاجاق مواد مخدر, تروریزم, فساد اداری و سایر مسایل را بگیرد. انگلیسها این دشمن دیرینه  بمنظور حفظ خط دیورند چنین چیزرا قبلا به جامه جهانی اشاره نموده بود که افغانستان  باید تحت کنترول قدرت های بزرگ و یا منطقه دراید .مردم این کشور نمی توانند وحدت ملی را تامین نمایندو هم این مردم از تمامی خاک دفاع نمیتوانند. مردم متقلب دروغ گو .بی عد,شریروغیره هستند. بهتر انست که طالبان دو باره بالا ی قدرت بنشینند.طالبان قدرت حاکمیت کردن را در کشور دارند.ینعی افغانسان تحت کنترول پاکستان دراید.این کمکها باید به پاکستان شوند تا طور درست بالا ی طالبان بمصرف برسانند.و در تحت پرده جلسه را در انگلیس سازمان دادند.و هم انگلیسها بمظور رسوائی بین المللی افغانستان چال سیاسی خیلی مائر خویشرا در انتخابات افغانستان زد دوکتور عبدالا را پیش کش نمود. انکلیس ها میدانست کرزی برنده میشود ولی چیز دیگری از انتخابات میخواست  تقلب,عدم ثبات , توهین به دموکراسی.اختلافات افغانها را. یک تعداد افغانها داخل دولت بخصوص جهادیها  به نسبت عدم اگاهی کامل در شمال افغانستان در مرحله انتخابات  دست به قتل و بی ثباتی اوضاع زدند .در مزار شریف قندوز بادغیس ،میمنه چند ین نفر ترور شدن. که ناظرین بعضی از والی ها را مسول این قتلها شمرده بودند .  اوباما  رئس جمهور امریکا بر خلاف توقوعات جورج بوش الی انتخابات افغانستان منتظر اعلان امریکا در مورد افغانستان بود . . بدین منظور بعد از انتخابات افغانستان امریکا پلان انگلیس را پذیرفت  اعلان خروج عساکررا در 18 ما داد یعنی افغانستان از حمایت جامعه جهانی بزودی بر امده و سیاست نو اختیار خواهد کرد.و ما بزرگترین چانس را از دست دادیم  که مسول این بد بختی جهادی ها شمرده می شوند یکبار دیگر کشور ما را به اتش کشانیدند.
پس از خروج قوتهای خارجی اولا بسرعت برق اسا کنترول قریه جات و ولسوالیها بدست طالبان خواهند افتاد. و جنگ در شهر ها اغاز خواهد یافت امنیت ملی و امنیت همسایگان خوب ما چون ازبکستان ,تاجکستان ,ترکمنستان قرعزستان تحت خطر خواهند درامد.قرار حدس احتمالا طالبها با یک طرز جدیت رویکارامده اولا حکومت افغانستان را از میانمیبردارند. افغانستان و پاکستان تحت کنترول طالبان امده با شمول ایران در منطقه گروپ بزرگ از بنیاد گرا حکم فرما شده و ان موجود که بر علیه انها است از ریشه از بین میبرند .انها قاتل  جنگجو ورزیده استند با دریافت سلاح مدرن سکست انها ناممکن خواهد بود .و هم احتمال تغیرات در نقشه جغرافیای خواهد امد که ترمیم ان مانند خط دیورند که توسط مارتین دیرند انگلیسی طرح شده بود امکان نا پذیر خواهد بود.جنگ 31 ساله کشور یکتعداد ازگوپ از جهادی ها را خیلی بی احسا س ساخته به وطن، باشندکان،و تمامیت ارضی کدام توجوع نداشته فقط پول زندگی انهاست.

با تشکر از مطا لعه وطن دوستان

انجینر زراعت
کریم پوپلهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.