۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

ستراتیژی کوتاه مدت ودراز مدت اضلاح متحده امریکا در قبال افغانستان و منطقه

از کریم پوپل
نویسنده ویکی پیدیا

با شنیدن خبر خروج قوای امریکا از افغانستان هر افغان در تفکر فرو میرود و میگوید چه خواهد شد یعنی نوید خوب نخواهدبود .افغانستان که هنوز از لحاظ تجیهزات دفاعی ضعیف باقی مانده پس از خروج چنین ابر قدرت طالبان وهمسایه های خونخوار چه آفت بالای این کشور ببار خواهندآورد جان هزارها افغان بنام مزدور امریکایها  در خطر خواهد افتاد. آیندۀ افغانستان را یک حکومت طالبی یا جهادی با کشت وخون وچپاولگری تشکیل خواهد داد که مردم  خیلی در هراس اند. افغانستان در طول تاریخ استعداد قدرت دفاعی خودرا داشته است. درآن صورتیکه یک دولت و قوای مسلح ملی و قوی وجود داشته باشد. اگر به نقشۀ دنیا نظر اندازیم افغانستان یگانه کشور است که  همسایه های آغوشته بخون افغان دارد. همین اکنون گلبدین تحت فرمان ایران وطالبان تحت فرمان پاکستانیها فعالیت مینمایند.  افراد این دو گروپ بیگناه ترین نفوس این وطن را به فجیع ترین حالت از بین میبرند اگر بتاریخ افغانستان نظر بیاندازیم قبل از هوتکیان  عبدالرحمن خان و محمد نادر شاه در افغانستان حکومت مرکزی وجود نداشته   ملوک الطوایفی  حکمفرمائی  مینمود.  ولی همین ملت  با تحرک ملی توانست یک حکومت واحد را تشکیل دهد. دلیل عمدۀ آن وحدت ملی جبری با یک دسپلین قوی بود. با یک فرقیکه در  آنزمان همسایه ها چنین  مزدوران و غلامان افغانی نداشتند و هم تفاوق سلاح وجود نداشت. اینکه چگونه دولت کارمل  و داکتر صاحب نجیب توانست 14 سال مقاومت نمایند آنست که آنها  دارای یک اردو قوی  مجهز و  جنگی بودند که از دولتهای گذشته صاحب شدند . درمیان این اردو اعضای حزب خود را تربیه نموده جای کهنه کاران را پر نمودند)  ثانیاً توسط یک حزبی که دارای  مفکوره بود قدرت رابدست آوردند. درجهان هر پادشاه، رهبر گروپ یا حزب که بواسطه یک مفکوره قدرت را بدست آرند برای مدت طولانی مدافعین زیاد میداشته باشند . خواه سیاسی باشد یا مذهبی و یا دیگر. مثال اردوی  اعراب، به اقتدار آمدن خمینی  ماهو، لینن  ، گاندی هتلر طالبان و غیره.
اینکه امریکا دارای چه  نوع ستراتیژی را در قبال آسیا ، آسیائی مرکزی وافغانستان درمعیاد کوتاه مدت ودراز مدت درپیش دارد طبق تحلیلگران افغانی و جهانی چنین استنباط   مینمایم.
پس از فروپاشی اتحاد  شوروی امریکا پلان خویشرا در عرصۀ  جهان و افغانستان طرح و ترتیب نمود. طبعی بود که از بین بردن حکومت افغانستان با مشورۀ  روسیه راه سهل تر بود و روسیه با همکاری  ترکمنستان و ازبکستان دولت اسبق افغانستان  را ازبین برد. در مورد اینکه چگونه امریکا  در افغانستان دسترسی کامل پیدا نماید ضرور بود تا چند مرحله را افغانستان سپری نماید.
-مرحله اول  مصرف سلاح ومهمات  که در14 سال جنگ داخلی جمع گردیده بود. بدین منظور مجاهدین را بسر اقتدار نشاند. مجاهدین تا آخرین  داشتۀ  این خاکرا یا در دادند  و یا چور نمودن نمودند   زیرا دگر به مجاهدین کسی معاش نمیداد. تمامی انجوها و سازمانها ی بین المللی پس از 8 ثور1373 کمکهای خویشرا بکلی قطع نمودن (نمودند) تا این ملت گرسنه شده همه را تاراج کنند.وهم دیگر دولتی  وجود نداشت که به آنها باج دهند  واین عوامل خود به خود زمینه ساز شرایط جدید را نمود . در هر گوشه افغانستان مردم دیگر از تنظیم ها بیزارشده  آرزوی یک دولت سچه (سچۀ) اسلامی را درسرگنجانیده بودند.لازمی بود که امریکا هرپلان منطقه آسیای مرکزی را توسط  آی اس آی تطبیق نماید. در آنزمان پلانهای ای اس آ توسط یک افغان بنام گلبدین حکمتیارتطبیق  میگردید. پاکستانیها در هر پلان امریکا پلان مورد نظر خودرا نیز درنظر میگرفتند که برای پاکستان وامریکا  ضعیف شدن افغانستان خیلی ضروری بود. آنها غرض تضعیف تنظیمها  جنگهای تنظیمی را براه انداختند که بالاثر این جنگها نه تنها تنظیمها ضعیف شدند بلکه اقتصاد و ادارۀ مرکزی بکلی از بین رفت. درین پلان خیلی موفق بودند.
- در مرحله دوم : دگرگون ساختن  نظام اداری  سیاسی  اقتصادی و فرهنگی هفتاد ساله نادرشاه خان  که قسماً توسط جهادی و باقی توسط طالب از بین برده شد. درآخرین مرحله تباه کاری، بواسطه  طالبان فرهنگ افغانی را مورد سوال و تمسخر قرار دادند تا این ملت فرهنگ کشور دیگر را کسب نمایند.طالبان غیر مستقیم و مستقیم تمام داشته های فرهنگی افغانها را ممنوع قرار دادند.
مرحله سوم : شکست مجاهدین توسط طالب.پس از ضعیف شدن کلی مجاهدین تطبیق طرح طالبان توسط انگلیس ها آغاز گردید. درطرح طالب طبق بیانیۀ بینظیر بوتو 3 چیز نهفته بود. جمع آوری سلاح، ـ تأمین صلح واز بین رفتن تمامی نهادهای که مخالف پاکستان بودند . بودیجه طالبان که در روز 50 ملیون دالرتخمین گردیده بودتامدت زیادی توسط عربستان سعودی کویت عمارات عربی و دولت یمن پرداخته میشد. ولی نکتۀ قابل بسیار اهمیت اینست که درزمان پیشروی طالبان پاکستانیها غرض پوشش بین المللی در اسلام آباد نمایندگان طرف دار طالبان ، رهبران طالب ، سردار ولی،   نمایندۀ سازمان ملل  و نماینده جنبش ملی شمال را دریک ضیافت دعوت نمودند./سردارولی ازپیشروی طالبان خشنودی نشان داد ولی برای طالبان اظهار نمود: شما تا وقتی درکرسیهای دولت می نشینید که تمام نکات افغانستان را فتح نمایید زمانیکه شما سراسر افغانستان را خلح سلاح نمودید .وصلح آمد درچوکی های دولتی آدم های اهل کار میاید تا این کشور را آباد نماید. وشما در اردوی افغانستان شامل خدمت میشوید. ولی طالبان بعداً توسط آی ای آی) تغییر مفکوره دادند. ازینکه طالبان هنوز بشکل اردو نبودند در مرحلۀ اول قطعات نظامی پاکستان چنین عملیات را به عهده گرفت. و این عملیات صرف از طرف شب اجرا میشد. قطعات پاکستانی در عملیات قندهار، جنگ با فرقه 17 هرات در نزدیکی قندهار و سروبی شرکت نمودند. در عملیات فرقه 17 هرات بالاثر اشتباه  وعدم داشتن کشف قوی اسماعیل خان 6000 افغان جابجا کشته شدند که طالبان حتی (اجساد) آنها را  اجازه واپسی ندادند. خوب به هرصورت درکشور صلح نسبی و حکومت با فشار ایجاد گردید. ولی در پاکستان اخوانیها بدوگروپ تقسیم شدند طرفداران طالب طرفداران مجاهدین. مخالفت این دوگروپ به حدی رسید که درپاکستان کمبود مواد ارتزاقی و انفجارات آغاز گردید. طرفداران مجاهدین نواز شریف و مسلم لیک و طرفداران طالبان مولانا فضل الرحمن شدند. زمانیکه مسلم لیک بسر اقتدار رسید از همکاری با طالبان خوداری نمود. از اینکه طالبان به یک حمایت کننده ضرورت داشتند با همکاری گلبدین  به ایران رجوع نمودند. ایرانیها که چنین چانس و فرست را میخواستندآغاز همکاری با طالب را اعلان نمودند. درین قضایا یک گروپ بزرگ از احزاب اسلامی پاکستانی نیز با ایران متحد شد . ایرانی ها طالبان را تغییر  جهت دادند  و طالبان و یگ گروپ بزرگ از پاکستانی ها این شعار را در میان مردم تبلیغ نمودند که ما مسلمانان تا زمانیکه در روی زمین کفر است به جهاد خود ادامه میدهیم ما روسها را باخون خود شکست دادیم  وحال نوبت امریکایهاست. درسال 1996 بن لادن توسط طیارۀ شخصی خود وارد شهر جلال آباد گردید . وبن لادن داخل فعالیت علیه امریکایها شد وطالبان در 1998 سفارت امریکا را در اسلام آباد را  با بم انفجاردادند. دولت مشرف اقدام به یک تعداد دستگیریها در پاکستان نمود.که باعث تشدید مخالفت با امریکا درمنطقه شد. باوجود این مخالفتها طالبان توانستند وضع ازبکستان وتاجکستان وقرغزستان را مغشوش سازند. و طالبان با دولت ایران القاعده 13 تنظیم پاکستانی یک گروپ بزرگ ضد امریکائی را در منطقه ساختند.


نواز شریف درجریان آشتی ساختن رهبران جهادی که در کابل میجنگیدن


درسال 1997 امریکایها درقندهار راکت خیلی قوی را استعمال نمودند که بوریس هلسن امریکا را مورد انتقاد  قرار داد ولی در سال 1999 بوریس یلسین از پرتاپ راکت امریکائی تمجید نمودو همکاری خودرا درمورد قلع طالبان با امریکا اعلان نمود.در پارلمان  روسیه طالبان شخصی را بنام برژنسکی طرفدارخویش ساخته بود.

 
مولانا فضل الحمن که در تشکیل طالبان نقش عمده را بازی کردیعنی نماینده انگلیس
امریکایی  ها غرض جلوگیری این گروپ فرصت میطلبید. پس از حادثه 11 سپتمبر2001 امریکائیها چانس خوب را غرض قلع این گروپ دریافتند . پس از آن این گروپ تحت فشار قرارگرفت. درجنب ستراتیژی پلان شده  امریکا یک ستراتیژی  جدید نیز علاوه گردید مبارزه علیه تروریزم و آوردن ثبات در افغانستان یا مختل کردن، برچیدن و شکست دادن القاعده در منطقه و جلوگیری از توانائی آن در راستای با خطر مواجه ساختن امریکا ، اتباع آمریکایی و متحدان آن میباشد. گفته میتوانیم این یک شعار است که امریکا درشعاع این شعار ستراتیژی  خودرا به پیش میبرد.
ستراتیژی امریکا پس از شکست اتحادشوروی درکشورهای آسیای مرکزی
بارک حسین اوباما درین اواخر ستراتیژی  امریکا را دربرابر افغانستان وپاکستان مشترکاً اعلان نمود. بارک حسین اوباما برخلاف روش  جورج بوش در  روش نرمتر را باکشورهای اسلامی  کشود.تا بتواند تعداد مخالفین را تقلیل دهد بدین لحا ظ تحریم بالای ایران را کم نمود وهم زمینه را مساعد ساخت تا ایران ازمخالفت مسلحانه در برابر امریکا دست بکشد. زندان گوانتانامورا مسدود ساخت. ایجاد شرایط جدید و بهتر را غرض جدا ساختن طالبان که از خانه خود دفاع  می کنند وطالبان که شعوراً با امریکا میجنگند معیا ساخت. وهم بتعداد 30 هزار عسکر را به افغانستان اعزام داشت.سیاست  فعلی دولت امریکا روی بنا ذیل استوار  است.
1.تکامل افغانستان وپاکستان  طور موثر
 ظرفیت سازی و یکپارچه شدن نظامیان دولتی ومحلی  شورش
3.مقابله با فساد اداری ومواد مخدر
4.قوای امریکای ها آزادانه اجازه یابند  تا عملیات نظامی خویشرا در افغانستان و پاکستان اجرا نمایند.این دو کشور مرکز عملیات امریکا علیه تروریزم بین المللی والقاعده بمنظور دفاع از خانه امریکائیها اروپا و سایرکشورهامیباشد.
تحلیلگران افغانی وبین المللی ستراتیژی  امریکا را چنین استنباط می نمایند.
1.بدست آوردن معلومات مکفی درمورد ساختمان جیوفزیک جیومتری جیودیزی وتثبیت منابع طبیعی و انرژی کشورهای آسیای میانه بشمول افغانستان توسط وسایل مدرن
2.تشکیل خطوط مواصلاتی در آسیا واتصال آن به اروپاو بحر هند.
3.تشکیل یک یا چند پایگاه نظامی هوائی درمناطق آسیای مرکزی وتحت فشار گرفتن کشورهای رقیب.
4.در تحت کنترول آوردن  مارکیت مواد مخدر
5.مطالعه عمیق سیستم ونظام کاری، توانائی نظامی کشورهای آسیای میانه و برقرار نمودن نظام دموکراسی و بازار آزاد درین مناطق
6.از بین بردن مخالفین و مخالفت احتمالی و مبارزه بر عليه ارزش های تمدن شرق و بخصوص جهان اسلام 
7.درتحت کنترول آوردن تمامی منابع انرژی آسیای مرکزی حوزه خزر و حوزه بالکان
8.تثبیت نکته احتمالی جنگ جهانی سوم غرض جلوگیری از وقوع جنگ درسایر مناطق جهان
9.تحت کنترول ویا تجزیه بلوچستان بمنظور نزدیک ترین راه بحری امریکا به افغانستان و آسیای میانه
10.احتمالاً: داغ نگاه داشتن جنگ، تشویق خریداری اسلحه توسط کشور های منطقه و در دادن جنگ در کشورهای اطراف افغانستان و منطقه. به همین منظور بالای ایران حمله ننمود طالبان والقاعده را زنده نگاه داشته است. تا تشنج در منطقه حفظ گردد.
 عسکر امریکای

تلفات جوانان امریکائی وزندگی آنان در افغانستان تاثیرات حتمی را در سیاست امریکا وارد میکند.افسران و سربازان که نمی دانند روی چه هدف از لکس ترین محل رهایشی امریکا  به دشتها کوها و دره های بی آدم افغانستان کشانیده شده اند احساس خستگی مینمایند  بعضی از انها به امراض روانی مبتلا شده حس انتقام جوی در وجود شان تبارز مینماید. دربعضی مواقع به قتل های بی مورد هموطنان ما دست می زنند.
درین اواخر دولت ایران  ابتکاری را روی دست گرفته واعلان داشت که پس از خروج قطعات ناتو ایران و کشور های آسیای میانه جای ناتو را گرفت و مبارزه ایران علیه تروریزم حتمی است که این اعلان سر آغاز در دادن جنگ منطقوی خواهد بود. عمده ترین پلان ایران شیعه سازی کشورهای آسیای میانه است. یعنی همسایه های ما هرکدام مریضی نیز دارند که  متوجه منافع خود ونگاه داشت درمنطقه هستند.افسوس به افغانها  هنوزهم متحد نیستند. 
مخالفین امریکا در آلمان میگویند که امریکا غرض ایجاد پایگاه نظامی  وتطبیق ستراتیژی خویش به بن لادن وظایف سپرده بودتا بتواند در آسیا شرایط شرایطی را بوجود آورد تا حضور امریکا درافغانستان لازمی پنداشته شود. تا همه را درکنترول داشته باشد. به همین منظور جنگ را در افغانستان  تشدید میبخشد تا ملت افغان و جهانیان حضور امریکا را حتمی بدارد. انگلیسها از زمان به اقتدار آمدن  آیت الله خمینی الی امروز یک تعداد از رهبران کلیدی را  در ایران دارند بدین لحاظ از طرف ایران کدام خطری متوجه امریکا نخواهدبود.بلوچستان محل خیلی مهم برای امریکا است امریکایها بمنظور اینکه چگونه در بلوچستان پیاده شوند اولا  تمام گروپ ها  مخالف را  از ساحات صوات  وزیرستان و سایر نقاط  پاکستان بطرف بلوچستان انتقال سپس منطقه را به آتش تبدیل نمود تا پاکستانیها حاضر شوند اجازه  ورود عساکر امریکایها را  به بلوچستان دهند. آنها اظهار مینمایند که کشورهای اروپائی غرض اینکه  جامعه مسلمانان رومانیائی از اروپا کشیده شوند به بن لادن پول هنگفت از طرف آلمان پرداخته شد تا تشنج را در منطقه آغاز نماید در نتیجه  مسلمانان بنام بوسنائی ها از جامعه اروپا جداشدند. بن لادن درپاکستان از امریکا بخاطراینکه گروپ 5200 نفری اعراب  را علیه روسها ترتیب نموده بودپول زیادی حاصل نمود. بن لادن درضمن گروه دواطلب گروپ بزرگی از زندانیان محکوم به مرگ یا حبس ابد  را از زندان بانان خرید. این زندانیان که اکثراً قاتلین بودند .فعلا مردم سادۀ   قندهار درمقبره بعضی ازاین قاتلین رفته دُعا حاجت مینمایند وآنها تصور مینمایند که اینها مجاهدین هستند وشهیدان پاک .
پس از 11 سپتمبر دولت امریکا از جهان تقاضا نمود تا درتحت نام مبارزه علیه تروریزم با مردم و دولت افغانستان همکاری نمایند اگردرتحت این نام وحادثه نمیبود تااکنون طالب حکمروائی میداشت شاید درتحت کدام نام دیگر به این سویه همکاری نمی گردید. امریکایها با قوی ساختن بنیه مالی افغانستان  به افغانستان توانائی خواهد داد بلاخره بپای خود استاد شود. طبعی است که امریکا یک ابر قدرت است داشتن یک ستراتیژی   وبرنامه برایش لازمی است. در افغانستان هر برنامه که بنفع جانبین باشد افغانستان کدام ممانعت ندارد ولی به هرصورت تا که قوای مسلح افغانستان استعداد دفاع کشور را نداشته باشد بودن امریکا ضرور است. اگر خوب یا بد است. هم در افغانستان یک دولت صادق دارای برنامه تشکیل گردد تا تمام ملت اعتماد به آن نماید.  وهم ضرور است که در راس دولت افغانستان شخص باانظباط  و دسپلین نشسته باشد. آدم  نرم و سازش گر نمی تواند دولت ملی را بار آورد. درنتایج نگارنده چند پیشنهاد مینماید.
1.دولت افغانستان پلان های خودرا مطابق به ستراتیژی امریکا سازد و یک دوست جدایی ناپذیرامریکا گردد وقوای ناتو را حفظ کند.
2. درصورت مخالفت با نکته شماره ا باید حکومت ملی و قوای مسلح چند برابر قوی از منطقه داشته باشد
3. ابتکار را که ایران روی دست گرفته است  کاپی است. نگارنده در سال2009 پلانرا ترتیب نموده بودم  وکاپی هارا به دولت امریکا ، روسیه ، صدراعظم چین   رئیس جمهور  هند  وزارت خارجه افغانستان   سی آی ای مدیریت دهم صدارت دولت بریتانیا وغیره ارسال داشتم وهم در ساید  ویکی پیدیا به زبان انگلیسی نوشتم که بعداً یکنفرجاپانی به نام  کتوالا  مفکوره را بنام (وندلیزم) یا خیال پردازی شمرده ازبین برد. ویک کاپی به این آدرس وجود دارد   (منبع شماره 1) . فرق پلان من  با ایران این بود که این ابتکار را دولت افغانستان دردست داشته باشد. وکرزی صاحب به دها بار باید به روسیه وکشورهای آآسیا ی میانه  رفته با آنها در مورد قوای مسلح مشترک آسیای میانه پیشنهاد خودرا ترتیب نماید و این قوا مدافع افغانستان باشند. واین کشورها مشترکاً مبارزه کنند تا ً از راه بلوچستان  به بحر هند برسند. واین پلان  به نفع امریکا نیز تمام میشود زیرا امریکا راه بحری بهتر تر از پاکستان خواهدیافت. امریکا دیگر نیازی به پاکستان نخواهد داشت. درقضیه با موافقت با امریکا  افغانستان ادعا قانونی خویشرا درمورد باز یافتن بلوچستان ِ یا دست یافتن  به راه بحری بلوچستان بدون مداخله پاکستان ویا در جلو آزادساختن بلوچستان از پاکستان به سازمان ملل تقدیم نماید. ولابراتوارسیاسی دنمارک پلان را مثبت ذانسته است.. درپلان ذکرگردیده بود که بلوچستان مانند ابو دابی  اعمارخواهدشد.و یک بندر فری شاپ کشورهای آسیای میانه خواهدبودتمام کشورها بشمول امریکا چین  ایران   روسیه وغیره میتوانند نمایندگی داشته باشند وتولیدات خودرا درهمین خطه به فروش برسانند هرکس وهرکشور  حق این را خواهد داشت تازمین بخرد خانه وفابریکه اعمارنماید که  این پلان به نفع بلوچستان افغانستان   کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها تمام خواهند شد. نگارنده مدت 5 سال با بلوچ لیبریشن همکاری داشتم  واین  را سالها قبل دربیوگرافی ام درویکی پیدیا  فارسی نوشته بودم.   

5.  در صورتی که امریکا نخواهد درافغانستان صلح پیاده شود  مقاومت بی فایده بوده ملت افغان با طالبان مذاکره نموده  هرچه زود تر به مشوره طالبان حکومت سازند.  درغیر آن جنگ داخلی تا مدت نامعلوم ادامه خواهند یافت . دولت مشورتی طالب افغانستان را از شرکشورهای منطقه وجنگ داخلی نجات خواهد داد .با وجودیکه چیزهای را از دست میدهیم.

منبع
طرح چکونه به بحر هند  میرسیم  به  زبان انگلیسی
-ستراتیژی امریکا در افغانستان نوشته  ایس گ جون
 آمریکا واستراتیژی مبهم آن در افغانستان ومنطقه نوشته احمد سعدی
حکومت افغانستان ازاستراتیژی جدید امریکا استقبال کرد
ستراتیژی امریکا مشابع روس تخریبی است
ستراتیژی جدید امریکا جنگ با پشتونها است
کسانیکه جهان را در کنترول خویش داراند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.