۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

اتن ملی

نوشته کریم پوپل
اَتَنِ ملی ( رقص صحرائی)
 
اتن ملی رقص ملی افغانها است

از جمله رقص‌های ملی افغانستان است .این رقص در مراحل اول در بین ملیت پشتون ساکن افغانستان و پاکستان مروج بود. اتن ملی معمولأ طور دستجمعی بوسیلهٔ جوانان مرد یازن اجرا میشود. رقص اتن ملی بشکل مدور با شور دادن سر بدن و دست طور منظم ادامیشود. که این حرکات انسان را بوجد میاورد. اتن ملی در دوره یونانی‌ها باختر در افغا نستان مروج گردید. این اتن در طول دوره تاریخ اشکال مختلف را بخود گرفته است. اتن در دوره زردشت نیز وجود داشت. انها دورادور اتشس میچرخیدن و سرودهای از اوستا را میخواندن با حملات عرب و مغولها افغانها زیاده فرهنگ خودرا از دست داده اند.پس از پیروزی احمد شاه درانی اتن شکل رسمی را بخود گرفت. اتن در مواقع قبل از جنگ و پس از پیروزی، در مواقع جمع اوری سرباز برای جنگ، عروسی و سایر معافل سرور استعمال دارد.در افغانستان تمامی زنان افغان حق رقص اتن ملی را با زنان دارند.ولی در شهرهای بزرگ که نسبتا مردم متمدن زندگی مینمایند. زنان و مردان قوم خویش یکجا از این اقص استفاده مینمایند.قبلا در افغانستان اتن ملی توسط ملیت پشتون بخصوص پکتیا و قندهار زیاده مروج بود . و هم یک نوع اتن وجود داشت . و این رقص پس از مدت زمانی در افغانستان انکشاف نموده به چندین شاخه تبدل شد.
  • اول اتن خوستی که با زیباترین و منظمترین رقص سر ادا می‌شود فعلاً به ۹ قسمت تقسیم شده اند طوریکه در با ر اول ۳ بار میدان را با دور دادن بدن و مو دور میزنند بعداً 3 بار دور با یک چکچک بعداً دوقدم به عقب بعداً دو چکچک ۳بار دور میدان با شور دادن سر و بدن طرف راست و چپ ادا میشود.بعدا سه چکچک و دور میدان با سرعت تیز تر ادا میشود. در اتن خوستی دستمالهای رنگه بدست نیز استعمال دارد.
  • دوم. اتن وردکی که با شوردادن و چرخ دادن زیاد بدن بدون چکچک ادا میشود.
  • سوم اتن لوگری با چکچک و دور خوردن‌های مکمل ادا میشود.
  • چهارم.اتن کوچیاین اتن با بالا کردن دو دست دور خوردن با بدن شروع گردیده و سرعت ان بدریج زیاد شده میرود
  • اتن
  • اتن کوچی مظهرنمونه از فرهنگ قدیم افغانهاست

اتن ملی میراث قدیم افغانها     اتن وزیری نشانه از وزیرستانیهای ساکن پاکستان واتن ختک در میان مردم ختک پاکستان مروج است.از اتن کتوازی دیراوتی هلمند و الکوزی نام برد. پس از سالهای۱۳۶۲ وانکشاف اهنگهای مزاری یا بابه قران در کابل اتن بنام اتن کابلی در میان زنان مروج شد و خیلی بسرعت توسط کابلیا ن مسکونه کابل و خارج افغانستان در سراسر کشور معمول گردید.
پرونده:Attan112.JPG

اتن کابلی امروز در میان زنان کابلی مروج شده است.
  • اتن کابلی بدو دسته تقسیم شده است. در اول موزیک اتن ملی نواخته می‌شود زنان یا مردان با چکچک و رقص میچرخند پس از۲-۴دقیقه موزیک اتن ملی استاد شده موزیک تیز شروع می‌شود همه مینشینند یکنفر داخل میدان تنها رقص می نمایند که مربوط به موزیک است چقدر وفت را در بر میگیرد.بعدا دو باره موزیک اتن بعداً موزیک تیز میشود.

 منابع

  • ویکی پیدیا انگلیسی
  • سایت یوتوپ
www.bbc.co.uk/nazer

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.